แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

110632
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
116
125
386
108853
1131
4905
110632

Your IP: 66.249.71.149
2020-04-07 10:36

จำนวนคนออนไลน์

มี 63 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 13 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้มีค่า และพันธุ์ไม้หายากในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) จำนวน 100 ต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 19 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ตามโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ดำเนินการเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.ศิลาเพชร และใกล้เคียง ณ บริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 1081 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 1 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"โครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่ภูเขาเสื่อมโทรมด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ดังนี้

- การขุดบ่อดินเพื่อกักเก็บน้ำธรรมชาติ
- การทำปุ๋ยหมักจากพืช และเศษวัสดุจากพืชที่เหลือใช้
- การห่มดินเพื่อเพิ่มอาหารให้กับดินตามหลักการ "เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช"
สำหรับฟื้นฟูสภาพดินในพื้นที่เสื่อมโทรมซึ่งมีภาคีเครือข่าย จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่าน
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ จำนวน 200 คน
ณ บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 7 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และพัฒนาบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการมากขึ้นโดยมี...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธานในพิธี ฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 24 ธ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สำนักงานเกษตร อ.ปัว และส่วนราชการ จัดกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อถ่ายถอดความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรของ ต.ภูคา อ.ปัว ให้สามารถเป็นวิทยากรเกษตรปลอดการเผา และส่งผลให้สามารถลดหมอกควัน ไร้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อากาศดี และมีชีวิตที่ยั่งยืน ณ หอประชุม บ.เต๋ยกิ่วเห็น ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 20 ธ.ค.62บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่ ต.ศิลาเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศาลเจ้าหลวงภูคา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน ณ ศาลเจ้าหลวงภูคา บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 9 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ดำเนินการห่มดินแปลงนาจากเศษวัชพืช เพื่อสร้างความสมดุลของดินสำหรับการปลูกพืชตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยใช้องค์ความรู้จากศาสตร์พระราชา และร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน โดยมี...ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ณ แปลงนาสาธิตตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 6 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการกลบบ่อหลุมขยะของชุมชน และ พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ ฌาปนสถานของ ต.ศิลาเพชร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ "5 ธันวาคม 2562" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 250 คน โดยมี...ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ณ ฌาปนสถานชุมชน บ.ป่าตอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 5 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน ในพื้นที่ อ.ปัว พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.200 ปี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ "5 ธันวาคม 2562" โดยมี...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอปัว จ.น่าน


เมื่อ 22 - 30 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และ รอง ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมบรรยายให้กับ ผู้เข้ารับการอบรม ”หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่4/62 ในเรื่อง "ศาสตร์พระราชาและการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ" มีหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย
- การน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการแก้ไขปัญหา ภูเขาหัวโล้น ฟื้นฟูผืนป่าน่าน หลักกสิกรรมธรรมชาติ โคกหนองนา โมเดล
- การป้องกัน เฝ้าระวัง และเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ ดินโคลนถล่ม

- พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10
- ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


เมื่อ 29 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ.  จัดกำลังพลร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้สมัครและลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรแนะนำ บรรยาย แนวทางการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่ถูกต้อง  โดยมี...นาย ชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธานในพิธี ฯ  ณ หอประชุมอำเภอปัว จ.น่าน