รางวัลผลการตรวจการปฏิบัติงานตามนโยบายและการพัฒนาหน่วย

 

วีดีทัศน์ชนะเลิศการประกวดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นพค.๓๑ ใน ศปร. ประจำปี ๒๕๖๔

 

รวมคลิปการช่วยเหลือผู้ป่วยและปรับปรุงสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้

รวมคลิปการปฏิบัติงาน โคก หนอง นา โมเดล นพค.๓๑

 

รวมคลิปการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย

 

รวมคลิปศูนย์การเรียนรู้ ฯ นพค.๓๑

 


เมื่อ 18 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและยุทโธปกรณ์ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัด และแจกจ่ายน้ำอุปโภค ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ วัดห้วยยาง ม.4 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
เมื่อ 16 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดและศาสนสถาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นจิตอาสา ส่งเสริมให้กำลังพลมีความเสียสละและร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ณ วัดร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
เมื่อ 13 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.น่าน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "12 สิงหาคม 2564" ช่วยเหลือ น.ส.อลิษา มหาวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในภายนอกบ้าน ซ่อมแซมและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ 95 บ.บุปผาราม ม.9 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

เมื่อ 16 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ และนำผู้ร่วมกิจกรรม ฯ ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "28 กรกฎาคม 2564" โดยมี...ส่วนราชการ, อปท., ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ ต.หมอเมือง อ.แม่จริม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 อย่างเคร่งครัด ณ บ.ห้วยบง ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 
เมื่อ 2 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีส่งมอบโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "28 กรกฎาคม 2564" ให้แก่ นาง เรือน สุทธิแสน และครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระการดำรงชีวิต ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ, อปท. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และยา/เวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยอีกด้วย ณ บ้านเลขที่ 53 บ.นาฝ่า ม.2 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน