รางวัลผลการตรวจการปฏิบัติงานตามนโยบายและการพัฒนาหน่วย

 

วีดีทัศน์ชนะเลิศการประกวดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นพค.๓๑ ใน ศปร. ประจำปี ๒๕๖๔

 

รวมคลิปการช่วยเหลือผู้ป่วยและปรับปรุงสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้

รวมคลิปการปฏิบัติงาน โคก หนอง นา โมเดล นพค.๓๑

 

รวมคลิปการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย

 

รวมคลิปศูนย์การเรียนรู้ ฯ นพค.๓๑

 


 
เมื่อ 2 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีส่งมอบโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "28 กรกฎาคม 2564" ให้แก่ นาง เรือน สุทธิแสน และครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระการดำรงชีวิต ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ, อปท. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และยา/เวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยอีกด้วย ณ บ้านเลขที่ 53 บ.นาฝ่า ม.2 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน