เมื่อ 3 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.)  โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ พร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ดำเนินการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบและลดความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในห้วงฤดูฝนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ แม่น้ำน่าน (ท่าน้ำ บ.เชียงแล) ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน