เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.นพค.31 ฯ จำนวน 4 นาย พร้อม รยบ.น้ำ ขนาด 9,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับสำนักสงฆ์นันท์ศิริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนจากภัยเเล้ง ปริมาณน้ำที่แจกจ่าย 1 เที่ยว จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประชาชนในพื้นที่และทำนุบำรุงศาสนสถาน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สำนักสงฆ์นันท์ศิริ บ.ทุ่งเฮ้า ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน