เมื่อ 19 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ พร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ ดำเนินการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ แนะนำและเน้นย้ำความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจได้รับผลกระทบและลดความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในห้วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ แม่น้ำน่าน (ท่าน้ำ บ.เชียงแล) ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน