เมื่อ 23 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ และยานพาหนะ เข้าให้การช่วยเหลือ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดกลาง ต.พระธาตุ ที่ได้รับผบกระทบจากเหตุวาตภัย (เมื่อ 22 ส.ค.64 ที่ผ่านมา) ให้มีความปลอดภัยแก่พระสงฆ์ที่จำวัดและประชาชนที่เดินทางมาทำบุญ ตลอดจนทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดกลาง บ.กลาง ม.4 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน