เมื่อ 19 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงสรุปแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานและการสำรวจการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก ในพื้นที่ 5 ตำบล (ต.ริม, ต.ป่าคา, ต.แสนทอง, ต.ผาตอ และ ต.ผาทอง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน และลงพื้นที่สำรวจ ประมาณการและแผนการปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ โดยมี...นาย สุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นอภ.ท่าวังผา เป็นประธาน ฯ ณ หอประชุมอำเภอท่าวังผา จ.น่าน