เมื่อ 28 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกับ ปกครอง อ.ปัว, ร้อย อส.ปัว และเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว ดำเนินการจัดเตรียมและติดตั้งสิ่งของ/อุปกรณ์ ภายในอาคารอเนกประสงค์วัดภูเก็ต เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของ จ.น่าน มีขนาด 120 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 และพักรอประเมินอาการ ก่อนประสานส่งต่อให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามระบบสาธารณสุข และเป็นไปตามมาตรการการป้องกัน ฯ ของทาง จ.น่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน