เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ 20 นาย และ รยบ.ขนาดเล็ก 2 คัน ร่วมกับ เหล่ากาชาด จ.น่าน, อ.ปัว, ร้อย อส.อ.ปัว, อปท. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือน ขนย้ายสิ่งของเข้าพื้นที่ปลอดภัย และร่วมมอบถุงยังชีพ เป็นการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ บ.ทุ่งกลาง ม.4 และ บ.ไร่พัฒนา ม.9 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน