เมื่อวันที่ 24 - 25 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ คุณ บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมสาธารณกุศล มอบอุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่คณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านน้ำพิ ต.ทุ่งช้าง และ ร.ร.เพียงหลวง 7 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ณ ร.ร.บ้านน้ำพิ ต.ทุ่งช้าง และ ร.ร.เพียงหลวง 7 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน