เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.นพค.31 ฯ ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ ดำเนินการตัดและขนย้ายต้นไม้ที่ล้มทับสายส่งกระแสไฟฟ้าและกีดขวางเส้นทางคมนาคมของชุมชน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ลดความอันตรายต่อประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์วาตภัย เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ศบภ.นพค.31 ฯ ได้จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและได้รับการร้องขอ/ประสานต่อไป ณ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน  

 


เมื่อวันที่ 12 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ตรวจเยี่ยมกำลังพล นพค.31 ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" และอำนวยความสะดวก ให้บริการแจกจ่ายน้ำดื่มและมอบต้นไม้ในโครงการ "กิ่งพันธุ์ ปันสุข" แก่ประชาชนผู้สัญจรไป - มา ณ บริเวณป้อมตรวจการณ์ สภ.ปัว (ประจำ ต.ศิลาเพชร) ทางหลวงหมายเลข 1081 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน