เมื่อวันที่ 22 - 23 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนำเสนอการจัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำสำหรับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ โดยมี... นอภ.ภูเพียง, หน.ส่วนราชการ, อปท., ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน เข้าร่วมการประชุมและรับฟังแนวทาง ฯ  ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ภูเพียง จ.น่าน


เมื่อวันที่ 9 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904, กำลังพลจิตอาสา, จนท.ศบภ.นพค.31 ฯ และ รยบ.น้ำ ขนาด 9,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำอุปโภคแก่ราษฎรสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในพื้นที่ ปริมาณน้ำที่แจกจ่าย 2 เที่ยว จำนวน 18,000 ลิตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ บ.ต้นผึ้ง ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน