เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. มอบน้ำดื่ม "กองบัญชาการกองทัพไทย" จำนวน 2,000 ขวด ให้แก่คริสตจักรวัฒนาธรรม จ.น่าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ/สนับสนุนในการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะที่จะสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ คริสตจักรวัฒนาธรรม ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ นำผ้าห่มและเครื่องกันหนาว จำนวน 100 ผืน พร้อมยาและเวชภัณฑ์ (ประจำบ้าน) มอบให้แก่ราษฎร นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่
ณ บ.ยอดดอยวัฒนา ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน