รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ


เมื่อวันที่ 9 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904, กำลังพลจิตอาสา, จนท.ศบภ.นพค.31 ฯ และ รยบ.น้ำ ขนาด 9,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำอุปโภคแก่ราษฎรสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในพื้นที่ ปริมาณน้ำที่แจกจ่าย 2 เที่ยว จำนวน 18,000 ลิตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ บ.ต้นผึ้ง ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 

 
เมื่อวันที่ 24 - 25 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ คุณ บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมสาธารณกุศล มอบอุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่คณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านน้ำพิ ต.ทุ่งช้าง และ ร.ร.เพียงหลวง 7 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ณ ร.ร.บ้านน้ำพิ ต.ทุ่งช้าง และ ร.ร.เพียงหลวง 7 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน