รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ

เมื่อ 19 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงสรุปแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานและการสำรวจการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก ในพื้นที่ 5 ตำบล (ต.ริม, ต.ป่าคา, ต.แสนทอง, ต.ผาตอ และ ต.ผาทอง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน และลงพื้นที่สำรวจ ประมาณการและแผนการปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ โดยมี...นาย สุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นอภ.ท่าวังผา เป็นประธาน ฯ ณ หอประชุมอำเภอท่าวังผา จ.น่าน
เมื่อ 23 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ และยานพาหนะ เข้าให้การช่วยเหลือ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดกลาง ต.พระธาตุ ที่ได้รับผบกระทบจากเหตุวาตภัย (เมื่อ 22 ส.ค.64 ที่ผ่านมา) ให้มีความปลอดภัยแก่พระสงฆ์ที่จำวัดและประชาชนที่เดินทางมาทำบุญ ตลอดจนทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดกลาง บ.กลาง ม.4 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน