รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.นพค.31 ฯ ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ ปภ.น่าน และ อปท. ในพื้นที่ อพยพประชาชนผู้ประสบภัย และขนย้ายสิ่งของ/ทรัพย์สินเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัย/น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือ/ค้นหาประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่ประสบภัยและเรือล่ม จำนวน 10 ราย กลับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ บ.พาน และ บ.หนองเงือก ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน   
เมื่อวันที่ 11 - 12 ส.ค.65 (11 ส.ค.65 เวลา 2300) บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.นพค.31 ฯ และยานพาหนะ ร่วมกับ ปภ.น่าน, ปกครอง อ.เชียงกลาง และ ร้อย ตชด.325 อพยพประชาชนผู้ประสบภัยและขนย้ายสิ่งของ/ทรัพย์สินเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งนี้ ศบภ.นพค.31 ฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่ หากมีการช่วยเหลือ/ปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ บ.ศรีอุดม และ บ.งิ้ว ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน