เมื่อวันที่ 21 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.นพค.31 ฯ และยานพาหนะ ประสานการปฏิบัติและรับทราบสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยกับ อปท. และลงพื้นที่ติดตาม/เฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา (ห้วงวันที่ 19 - 22 พ.ค.65) ทั้งนี้ ศบภ.นพค.31 ฯ ได้จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอ/ประสาน 
ณ ต.ป่าสัก และ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 


เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. รุศมนตรี จิณเสน หน.คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการต้นน้ำน่าน และคณะ ฯ ในการเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและประสานการปฏิบัติแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในพื้นที่ จ.น่าน อย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room,โครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) "กาแฟศิลาเพชร", ฐานการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด และแปลงผัก "ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร" ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน