เมื่อวันที่ 4 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904 และกำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สร้างฝายชะลอน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณลำน้ำกูน เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลและประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในความเสียสละ พัฒนาพื้นที่ส่วนรวมให้สะอาดสวยงามโดยการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ โดยมี... นาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ ณ ลำน้ำกูน บ.หัวน้ำ ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน