เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ ร่วมกับ ประชาชน บ.ห้วยยาง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนทางขึ้นวัดห้วยยาง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลและประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในความเสียสละ พัฒนาพื้นที่ส่วนรวมให้สะอาดสวยงามโดยการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ บ.ห้วยยาง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน