เมื่อวันที่ 15 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904, กำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ, กำลังพล ชปช.ช.พัฒนา ฯ และ รยบ.น้ำ จำนวน 1 คัน ร่วมกับ ทต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคมของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลและประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในความเสียสละ พัฒนาพื้นที่ส่วนรวมให้สะอาดสวยงามโดยการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ บ.ทุ่งมงคล - บ.ใหม่ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน