เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904 และกำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้สร้างภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลและประชาชนได้ตระหนักพร้อมให้ความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนา/ฟื้นฟูป่าต้นน้ำของพื้นที่ส่วนรวมโดยการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ โดยมี... นาย สมเกียรติ อาจสังข์ นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยล้า บ.ต้นผึ้ง ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน