เมื่อ 16 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดและศาสนสถาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นจิตอาสา ส่งเสริมให้กำลังพลมีความเสียสละและร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ณ วัดร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน