เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904, กำลังพลจิตอาสาของ นพค.31 ฯ และประชาชนในพื้นที่ บ.ป่าตอง ต.ศิลาเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถาน ขุดและฝังกลบบ่อหลุมขยะของชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ ฌาปนสถานชุมชน บ.ป่าตอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน