เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ บริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ ในโครงการ "2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ." เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "28 ก.ค.65" และเพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนและเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกำลังพลร่วมบริจาค จำนวน 12 นาย สามารถบริจาคได้ จำนวน 9 นาย รวมปริมาณโลหิต 4,050 มล. (ซี.ซี.)
ณ ธนาคารเลือด รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน 

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.65  บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904 และกำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลและประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในความเสียสละ พัฒนาพื้นที่ส่วนรวมให้สะอาดสวยงามโดยการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน