เมื่อวันที่ 2 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904 และกำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดต้นแหลง ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน  

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904, กำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ และ รยบ.น้ำ ขนาด 9,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสด ทต.ปัว (2) เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างจิตสำนึก/ความเสียสละในการพัฒนาพื้นที่ส่วนรวมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ ตลาดสด ทต.ปัว (2) อ.ปัว จ.น่าน