เมื่อวันที่ 18 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904, กำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ และเครื่องจักรกล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน ประกอบด้วย มอบรองเท้าแก่นักเรียน/คณะครู ในโครงการ "รองเท้าของหนู" จากใจกองบัญชาการกองทัพไทย, มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดและลูกกบ, ปรับพื้นที่สำหรับจัดทำแปลงผัก เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและลดภาระค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียนและสนับสนุนกำลังพลเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกผักและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนและนำไปปรับใช้ในครอบครัว/ชุมชนของตนเองได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ และประชาชน, นักเรียน/เยาวชนในพื้นที่ ณ รร.บ้านยอดดอยวัฒนา ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือน มิ.ย.65 ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งหน่วย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลได้ตระหนักและให้ความสำคัญในความเสียสละ พัฒนาพื้นที่ส่วนรวมให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความรัก ความสามัคคีโดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน