รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ


เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904, กำลังพลจิตอาสาของ นพค.31 ฯ และประชาชนในพื้นที่ บ.ป่าตอง ต.ศิลาเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถาน ขุดและฝังกลบบ่อหลุมขยะของชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ ฌาปนสถานชุมชน บ.ป่าตอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของ นพค.31 ฯ ร่วมกับ อปท. และประชาชน ในพื้นที่ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565 ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ ในโอกาสที่ได้มีการบูรณะหุ้มทององค์พระธาตุจอมนาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ พระธาตุจอมนาง ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน