รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ

เมื่อ 16 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดและศาสนสถาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นจิตอาสา ส่งเสริมให้กำลังพลมีความเสียสละและร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ณ วัดร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
เมื่อ 13 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.น่าน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "12 สิงหาคม 2564" ช่วยเหลือ น.ส.อลิษา มหาวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในภายนอกบ้าน ซ่อมแซมและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ 95 บ.บุปผาราม ม.9 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน