เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาและกำลังพล นพค.31 ฯ บริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ ในโครงการ “2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “28 ก.ค.65” และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี “3 มิ.ย.65” อีกทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนและเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกำลังพลร่วมบริจาค จำนวน 13 นาย สามารถบริจาคได้ จำนวน 12 นาย รวมปริมาณโลหิต 5,400 มล. (ซี.ซี.) ณ ธนาคารเลือด รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน 


เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ ร่วมกับ ประชาชน บ.ห้วยยาง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนทางขึ้นวัดห้วยยาง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลและประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในความเสียสละ พัฒนาพื้นที่ส่วนรวมให้สะอาดสวยงามโดยการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ บ.ห้วยยาง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน