รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ติดตามผลการดำเนินงาน การก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขานักเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และส่งเสริมด้านสุขลักษณะอนามัยที่ดีแก่นักเรียน/เยาวชน ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเสมอกัน ณ รร.ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ลงแขกดำนาปลูกข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการทำนาและส่งเสริมให้กำลังพลได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ตลอดจนเกิดความตระหนักและความเสียสละในการช่วยเหลือประชาชนและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ บ.นาเจริญ ม.8 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน