เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมโครงการชวนกันทำดี "ข้าว" ...นาบุญ แสงทองของคนน่าน ในกิจกรรม "เกี่ยว...ความดี" ปี 4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ของเด็ก/เยาวชน และประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่
โดยมี...นาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ ณ แปลงข้าวนาบุญ (แสงทองรีสอร์ท) อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน การประชุม/นำเสนอแผนแม่บท สนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกษตรกร ในพื้นที่ ต.น้ำตก อ.นาน้อย (พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำสำหรับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ โดยมี...นาย นพพร เรืองสว่าง นอภ.นาน้อย ร่วมประชุมและรับฟังแนวทางดังกล่าว ณ ห้องประชุม อบต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน