เมื่อวันที่ 20 ก.พ.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผล และส่งมอบต้นไม้บนผืนป่าสู่แผ่นดินโครงการ "คืนผืนป่าสู่แผ่นดิน ปีที่ 8" ของชมรมคนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ ให้ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.น่าน ได้ร่วมกันดูแลผืนป่าของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์และสร้างจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน