เมื่อวันที่ 7 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนให้ประชาชนและเกษตรกรลุ่มน้ำกูน ต.ศิลาแลง อ.ปัว ดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม บก.นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน