เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล นพค.31 ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด/ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณที่ตั้งหน่วยและอาคารสำนักงานที่ปฏิบัติงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีวินัยในการรักษาความสะอาด สร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมและเป็นแบบอย่างที่ดี ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน