เมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน การประชุมหารือ ร่วมกับ อปท., ผู้นำชุมชนและเกษตรกร บ.กิ่วกอก ต.น้ำปาย อ.แม่จริม เพื่อรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตรและการปศุสัตว์ สำหรับจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเครื่องจักรกลบรรเทาทุกข์แก่เกษตรกรต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม อบต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน