เมื่อวันที่ 11 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน การประชุมประชาคมจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลเป้าหมายการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่ ต.น้ำตก อ.นาน้อย โดยการเสนอและรับฟังข้อมูลของ อปท., ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ/พัฒนาตรงตามเป้าหมายและเป็นทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลดีต่อประชาชนและชุมชนต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม อบต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน