เมื่อวันที่ 3 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล และครอบครัว จัดกิจกรรมการปลูกผักสร้างแหล่งอาหารชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร สำหรับการพึ่งพาตนเองลดปัจจัยและรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจากภายนอก อีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกให้รู้จักการประหยัดและการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม ณ แปลงผักชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ฯ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน