เมื่อ 27 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.)  โดย  พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน การประชุม/ชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อ.ปัว เพื่อนำเสนอแนว การจัดการและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อันจะลดปัญหาต่าง ๆ และสร้างประโยชน์เกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม บก.นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน