เมื่อวันที่ 28 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับ มทบ.38 และคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการต้นน้ำน่าน จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผังน้ำหมู่บ้าน/ตำบล และลุ่มน้ำ ต.น้ำตก อ.นาน้อย เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ.พืชเจริญ ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน