เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำน่าน (เขาน้อย) ดำเนินการฝึกอบรมและให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ำ การฟื้นฟูระบบนิเวศของธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ ผ่านการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติร่วมกันของนักเรียน/เยาวชน ในโครงการเยาวชนคนต้นแบบ นปอ. (The Heroes Season 3) ที่เดินทางมาทัศนศึกษา/เรียนรู้ และจัดกิจกรรม ฯในพื้นที่ จ.น่าน ณ บ.แหด ม.12 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน