เมื่อ 12 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ คณะสงฆ์ จ.น่าน และภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิต โควิดฯ น่าน มอบสิ่งของช่วยเหลือ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ต (แห่งที่ 3 ของ จ.น่าน) สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาและเฝ้าสังเกตอาการป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ฯ ของ จ.น่าน ณ โรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน