เมื่อ 14 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จัดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ.หนองแดงใหม่ ฯ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอ สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้ ซึ่งราษฎรเห็นด้วยในการดำเนินการ ฯ และผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาประชาคม บ.พรหม ม.1 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน