เมื่อ 20 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี 2564 และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร นทพ. ประจำปี 2564 ให้แก่บุตรข้าราชการของหน่วยที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความประพฤติเรียบร้อย และให้โอวาทแก่ผู้รับทุนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนในอนาคตและการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม ณ เรือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน