เมื่อ 21 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธา พิธีอำลนาชีวิตราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ, กล่าวสดุดีกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและขอลาออกจากราชการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลทั้ง 5 นาย ที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศแก่หน่วยงานด้วยดีเสมอมา ณ อาคารเฮือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน