เมื่อ 16 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพร่างกายของกำลังพล ส่งเสริมให้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ณ ลานอเนกประสงค์ บ.ร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน