เมื่อวันที่ 1 - 6 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล และเครื่องจักรกล สนับสนุนโรงเรียน/สถานศึกษา ในโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านการลงมือทำของนักเรียนในเขตพื้นที่ สพม. และ สพฐ. จ.น่าน ส่งผลให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ/ปรับใช้ ในชีวิต โรงเรียนและชุมชนของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ ประชาชน และนักเรียน/เยาวชนในพื้นที่ ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน