เมื่อวันที่ 28 ต.ค. - 4 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ ชมรมคนรักดิน น้ำ ป่า น่าน ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบปิด) จำนวน 21 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดิน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและลดผลกระทบจากภัยแล้ง และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ บ.ทุ่งสุน ม.4 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน