เมื่อ 30 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่ผสมเทียม (สถานีผสมเทียม นพค.31ฯ น่าน) ออกให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ/ปฏิบัติการของหน่วย พร้อมได้ให้ความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาสายพันธุ์จากการผสมเทียมโคด้วยน้ำเชื้อของ นทพ. และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดและถูกสุขลักษณะ ณ บ.ป่ากล้วย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน