เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน การประชุม/นำเสนอแผนแม่บท สนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกษตรกร ในพื้นที่ ต.น้ำตก อ.นาน้อย (พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำสำหรับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ โดยมี...นาย นพพร เรืองสว่าง นอภ.นาน้อย ร่วมประชุมและรับฟังแนวทางดังกล่าว ณ ห้องประชุม อบต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน