เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ส่งมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แก่เกษตรกร จำนวน 5 แปลง เพื่อเป็นต้นแบบแก่ราษฎรในพื้นที่ ให้สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ พร้อมนำไปปรับใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่
ณ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา, ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง, ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย, ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น และ ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน